Fundacja ATID działa od 1994 roku. Statutowym celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, zapewniającej wszechstronny rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny dzieci oraz wychowanie ich w duchu tolerancji, zrozumienia i poszanowania różnic kulturowych oraz światopoglądowych. Prowadzi również działalność edukacyjną dorosłych.

Ponadto Fundacja działa na rzecz upamiętnienia i ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów polskich oraz dokumentowania wkładu mniejszości żydowskiej w rozwój Polski i jej kultury.

Fundacja:

  • wspiera finansowo i merytorycznie Zespół Szkół Lauder-Morasha
  • jest organizatorem wydarzeń społeczno-kulturalnych promujących promujących kulturę i tradycję Żydów polskich
  • jest organizatorem/współorganizatorem wydarzeń o charakterze wielokulturowym i międzykulturowym

Współpracujemy z: